Mai mult decat imobiliare!

Operaţiuni în CARTEA FUNCIARĂ

I. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate

1. Cerere tip;
2. Documentaţie cadastrală recepţionată- în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia;
3. Acte de proprietate* (în copie legalizată, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile şi a actelor autentificate de notarii publici);
4. Copia extrasului de carte funciară pentru autentificare, după caz;
5. Dovada achitării taxelor.


II. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate dobândit prin moştenire

1. Cerere tip;
2. Certificatul de moştenitor *;
3. Dovada achitării taxelor;
(* Dreptul de proprietate al autorilor fiind întabulat în cartea funciară)


III. Acte necesare pentru înscrierea unei construcţii finalizate şi întabularea dreptului de proprietate asupra acesteia

1. Cerere tip;
2. Documentaţie cadastrală recepţionată, în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea imobilului;
3. Certificat eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află situat imobilul, prin care să se ateste finalizarea construcţiei;
4. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
5. Act de constituire a dreptului de superficie, în cazul în care proprietarul construcţiei nu este şi proprietarul terenului;
6. Dovada achitării taxelor.


IV. Acte necesare pentru înscrierea actelor de dezmembrare/ apartamentare/ alipire

1. Cerere tip;
2. Documentaţia cadastrală;
3. Act de dezmembrare/ apartamentare/ alipire;
4. Dovada achitării taxelor.


V. Actele necesare pentru înscrierea hotărârilor judecătoreşti

1. Cerere tip;
2. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă şi expertiza care face parte integrantă din hotărârea judecătorească, după caz. în situaţia în care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs);
3. Dovada achitării taxelor.

VI. Acte necesare pentru înscrierea actelor de adjudecare

1. Cerere tip;
2. Actul de adjudecare care să identifice imobilul prin numărul topografic/cadastral şi numărul de carte funciară/localitate;
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
4. Dovada achitării taxelor.


VII. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 112/1995 şi a Legii nr. 10/2001

1. Cerere tip;
2. Dispoziţia de restituire emisă de primărie;
3. Dovada achitării taxelor.


VIII. Acte necesare pentru întabularea dreptului de ipotecă

1. Cerere tip;
2. Contract de ipotecă;
3. Dovada achitării integrale a taxelor.


IX. Acte necesare radierii ipotecii şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare

1. Cerere tip;
2. Declaraţia creditorului/adresa bancii creditoare din care să rezulte în mod explicit consimţământul acestuia la radierea ipotecii şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare, cu identificarea imobilului;
3. Dovada achitării taxelor.


X. Acte necesare pentru radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct*, habitaţie, servitute, superficie)

1. Cerere tip;
2. Actul prin care se justifică radierea - copie legalizată;
3. Dovada achitării taxelor.
(* Certificatul de deces se prezintă în copie legalizată)


XI. Actele necesare pentru notarea litigiilor în cartea funciară

1. Cerere tip;
2. Copie după acţiunea înregistrată la instanţa judecătorească cu indicarea numărului de dosar sau certificat de grefă care să identifice imobilul cu numărul cadastral, numărul de carte funciară şi localitate;
3. Dovada achitării taxelor.


XII. Actele necesare pentru notarea somaţiei de plată în cartea funciară

1. Cerere tip;
2. Somaţia emisă de executorul judecătoresc în dosarul execuţional;
3. Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile;
4. Dovada achitării taxelor.


XIII. Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere

1. Cerere tip;
2. Contract de închiriere încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care să cuprindă şi identificarea imobilului;
3. Dovada achitării taxelor.


XIV. Acte necesare întabulării dreptului de concesiune

1. Cerere tip;
2. Contract de concesiune;
3. Dovada achitării taxelor.


XV. Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative în cartea funciară

1. Cerere tip;
2. Adeverinţa de la primărie din care să rezulte corelarea între nr. cad. şi adresa administrativă;
3. Dovada achitării taxelor.


XV. Acte necesare eliberării extrasului de carte funciară pentru informare

1. Cerere tip;
2. Dovada achitării taxelor.


XVI. Acte necesare eliberării unui extras de carte funciară pentru autentificare

1. Cerere tip întocmită de notarul public, semnată şi de proprietarul imobilului;
2. Dovada achitării taxelor.
(* Acest tip de extras se eliberează NUMAI notarului public!)


XVII. Acte necesare pentru schimbarea denumirii societăţii, fuziune/absorbţie

1. Cerere tip;
2. Actul adiţional încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada înregistrării la oficiul registrului comerţului sau încheierea judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului;
3. Certificatul de înmatriculare - copie legalizată;
4. Dovada achitării taxelor.


XVIII. Acte necesare pentru reconstituirea cărţilor funciare

1. Cerere tip;
2. Declaraţie notarială din partea proprietarilor din care să rezulte că situaţia juridică a imobilului prezentată în vederea reconstituirii este cea reală;
3. Un extras de carte funciară eliberat anterior cu ultima situaţie cunoscută a proprietăţii sau actul de dobândire;
4. Certificat fiscal de la primăria locală.

XIX. Acte necesare eliberării copiilor după cărţile funciare, conforme cu originalul

1. Cerere;
2. Dovada achitării taxelor.


XX. Acte necesare eliberării copiilor după actele aflate în arhiva de carte funciară

1. Cerere;
2. Dovada achitării taxelor.

Cele mai citite
ZONE IMOBILIARE
 
 
 
 
 
 

Apartamente Berceni

Apartamente Oltenitei

Apartamente Titan

Apartamente sector 4, Berceni

Apartamente noi de vanzare

Instalatori Pitesti

Reparatii masini de spalat vase Bucuresti

Reparatii masini de spalat rufe Bucuresti

Reparatii aer conditionat LG Bucuresti

Reparatii aer conditionat Bucuresti - Ilfov