Mai mult decat imobiliare!
Termen Juridic:

HG nr. 340/2010

HG nr. 340/2010 - modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici

HG nr. 340/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 832/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 251, din 19 aprilie 2010.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 832/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, denumit in continuare program, se organizeaza, de regula anual, in conditiile prevazute de lege, de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia."
2. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
„(5) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea programului, precum si pentru organizarea concursului national de admitere la program, se suporta din bugetul Agentiei.
(6) Pentru organizarea si desfasurarea programului, Agentia poate solicita sprijinul centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala."
3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Pentru organizarea concursului national de admitere la program, denumit in continuare concurs, se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Agentiei, cifra anuala de scolarizare pentru program, numarul comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor; componenta nominala a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfasurare a concursului, precum si modalitatile pentru plata taxei de participare la program.
(2) Ordinul prevazut la alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu cel putin 30 de zile inaintea desfasurarii concursului."
4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 3. - (1) In vederea gestionarii procedurilor administrative de organizare si desfasurare a concursului se constituie, cu cel putin 30 de zile inainte de desfasurarea concursului, prin ordin al presedintelui Agentiei, secretariatul comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor, denumit in continuare secretariat.
(2) Secretariatul si resursele necesare organizarii si desfasurarii concursului se asigura de Agentie."
5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 4. - Secretariatul are obligatia sa asigure publicitateaprin afisarea la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei, cu cel putin 25 de zile inainte de desfasurarea concursului, a urmatoarelor informatii:
a) conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs;
b) conditiile de desfasurare a concursului, respectiv data pana la care se pot depune dosarele de inscriere, perioada de depunere a eventualelor contestatii la selectia dosarelor, perioada de solutionare a contestatiilor la selectia dosarelor, data, ora si locul desfasurarii interviului, perioada de depunere a eventualelor contestatii la interviu, perioada de solutionare a contestatiilor la interviu;
c) tematica pentru concurs;
d) criteriile de evaluare pentru interviu."
6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Taxa de participare la program cuprinde taxa de inscriere la concurs si taxa de scolarizare.
(2) Taxele prevazute la alin. (1) se platesc, in conditiile prevazute la alin. (3) si dupa caz, alin. (5), de autoritatile sau institutiile publice in cadrul carora participantii isi desfasoara activitatea sau de catre participanti.
(3) Pentru persoanele care ocupa in conditiile legii o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, taxa de participare prevazuta la alin. (1) se suporta de catre autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se regaseste functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
(4) Pentru persoanele care nu au calitatea de functionari publici, taxa de participare prevazuta la alin. (1) se suporta de catre aceste persoane.
(5) Pentru functionarii publici care nu ocupa o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, autoritatile sau institutiile publice pot asigura, integral sau partial, plata taxei de participare la program, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) autoritatea sau institutia publica considera ca absolvirea programului de catre functionarii publici respectivi este in interesul acesteia, in conditiile legii;
b) autoritatea sau institutia publica a asigurat prioritar plata taxei de participare la program pentru functionarii publici care ocupa o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, in conditiile prevazute la alin. (3).
(6) Taxa de inscriere la concurs se plateste de catre persoanele care doresc sa participe la concursul organizat in conditiile prezentului regulament, anterior depunerii dosarului. Taxa de inscriere se restituie candidatilor care se retrag cu cel putin 5 zile inainte de prima proba de concurs.
(7) Taxa de scolarizare se plateste, de catre candidatii declarati admisi la program, potrivit modalitatilor de plata stabilite prin ordinul ministrului administratiei si internelor prevazut la art. 2 alin. (1).
(8) Veniturile obtinute de Agentie din taxele de participare la program se fac venit la bugetul de stat."
7. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Comisiile de concurs si comisiile de solutionare a contestatiilor cuprind cate 3 membri titulari, astfel:
a) un membru din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;
b) un membru din cadrul Agentiei;
c) un membru din cadrul Secretariatului General al Guvernului."
8. La articolul 12, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) asigura afisarea rezultatelor probelor de concurs si a rezultatelor finale ale concursului la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei;".
9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 13. - Pentru activitatea desfasurata, membrii comisiilor de concurs, ai comisiilor de solutionare a contestatiilor si ai secretariatului au dreptul la o indemnizatie."
10. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Inscrierile la concurs se fac la sediul Agentiei, in termenul prevazut in calendarul de desfasurare a concursului stabilit potrivit art. 2 alin. (1) pe baza unui dosar care contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere-tip de inscriere, potrivit modelului pus la dispozitie la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de pe diploma echivalenta acesteia;
d) copie de pe certificatul de casatorie, daca este cazul;
e) copie de pe cartea de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor absolvite;
f) declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale;
g) declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
h) dovada de plata a taxei de inscriere sau un document echivalent;
i) curriculum vitae, in format european, al candidatului;
j) declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a actelor prevazute la lit. b)-e).
(2) In situatia in care candidatii sunt functionari publici, acestia vor depune odata cu dosarul de inscriere si o adresa din partea autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia candidatul isi desfasoara activitatea, prin care se atesta acceptul acesteia de a-i permite candidatului sa participe la programul de formare specializata si, daca este cazul, de a achita taxa de participare la program in conditiile prezentei hotarari."
11. La articolul 16, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza, in termenul prevazut la alin. (1), cu mentiunea admis sau respins, la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei.
.................................................................................................
(5) Contestatiile se solutioneaza in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere, iar rezultatele se afiseaza la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei."
12. La articolul 21, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei."
13. La articolul 22, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) La punctaje egale are prioritate candidatul care ocupa la momentul concursului o functie publica din categoria inaltilor functionari publici.
.................................................................................................
(4) Rezultatele contestatiilor, precum si rezultatele finale ale concursului se stabilesc in termen de doua zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor si se afiseaza la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei."
14. La articolul 22, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ), cu urmatorul cuprins:
„(21) In situatia in care niciunul dintre candidatii care au punctaje egale nu ocupa la momentul concursului o functie publica din categoria inaltilor functionari publici sau daca egalitatea se mentine si dupa aplicarea criteriului prevazut la alin. (2) sunt declarati admisi toti candidatii cu punctaje egale."
15. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 25. - In termen de 10 zile lucratoare de la data admiterii la program, candidatii declarati admisi isi completeaza dosarul cu certificatul de cazier judiciar si prezinta originalul documentelor depuse in copie la dosarul de inscriere pentru verificarea conformitatii acestor copii cu originalul, sub sanctiunea eliminarii din program."
16. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Modalitatea de desfasurare a programului se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Agentiei.
(2) Ordinul prevazut la alin. (1) se aproba in termen de maximum 10 zile de la data afisarii rezultatelor finale ale concursului pentru admiterea la program si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
Art. II. - Pentru anul 2010, taxa de participare la program este:
a) taxa de inscriere la concurs - 60 lei;
b) taxa de scolarizare - 1.500 lei.
Art. III. - Pentru anul 2010, cuantumul indemnizatiilor membrilor comisiilor de concurs, comisiilor de solutionare a contestatiilor si a persoanelor care asigura secretariatul acestora este:
a) 20 lei/ora pentru fiecare membru in comisiile de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor;
b) 10 lei/ora pentru fiecare persoana care asigura secretariatul.
Art. IV. - Hotararea Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.
  Mai ai completari ?
Trimite-ne definitia ta:


Numele tau:
Email-ul tau:
Telefon:
Cele mai citite
ZONE IMOBILIARE
 
 
 
 
 
 

Apartamente Berceni

Apartamente Oltenitei

Apartamente Titan

Apartamente sector 4, Berceni

Apartamente noi de vanzare

Instalatori Pitesti

Reparatii masini de spalat vase Bucuresti

Reparatii masini de spalat rufe Bucuresti

Reparatii aer conditionat LG Bucuresti

Reparatii aer conditionat Bucuresti - Ilfov