Mai mult decat imobiliare!
Termen Juridic:

Hotarare_CGMB_340_2010

HOTARARE


privind stabilirea nivelurilor impozitelor sitaxelor locale in municipiul Bucuresti, pentru anul 2011.
Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Generale Economice - Directia Venituri;
Vazand raportul Comisiei economice, buget, finante si avizul Comisiei juridice si de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
In conformitate cu prevederile art. 283 si art. 288 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. 2) si art. 7 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. c) si art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
CONSILIUL GENERAL AL Municipiului BUCURESTI HOTARASTE:

Art.1 Pentru anul 2011 nivelurile impozitelor si taxelor locale, ale taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice si a altor taxe in municipiul Bucuresti, prevazute de Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si de alte acte normative specifice, sunt cele prevazute In anexa nr. 1.
Art.2 Bonificatia pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31
martie 2011, a impozitului pe c1adiri, terenuri si mijloacele de transport datorate de persoanele fizice pentru intregul an, este de 10%.
Art.3 Pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor
prevazute In prezienta hotarare se percep majorari de intarziere conform prevederilor legale referitoare la creantele bugetare.
Art.4 Se aproba Normele metorsgice de aplicare a prevederilor prezentei hotarari, prevazute In anexa nr. L.
Art.5 Sumele Incasate de catreDJIeqiile de Impozite si Taxe Locale de sector vor fi virate lunar, respectiv pana la data de 10 a lunii urmatoare pentru veniturile incasate in luna anterioara.
Art6 Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.7 Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1 - 6 si institutiilor publice de interes local ale municipiului Bucuresti.
Aceasta hotarare a fost adoptata In sedinta ordinara a Consiliului General 811 Municipiului Bucuresti din data de 17. l2.2010.


  Mai ai completari ?
Trimite-ne definitia ta:


Numele tau:
Email-ul tau:
Telefon:
Cele mai citite
ZONE IMOBILIARE
 
 
 
 
 
 

Apartamente Berceni

Apartamente Oltenitei

Apartamente Titan

Apartamente sector 4, Berceni

Apartamente noi de vanzare

Instalatori Pitesti

Reparatii masini de spalat vase Bucuresti

Reparatii masini de spalat rufe Bucuresti

Reparatii aer conditionat LG Bucuresti

Reparatii aer conditionat Bucuresti - Ilfov